København CO2-neutral i 2025

Det prægede forsiden på Information i denne weekend, at “København skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad“. Rundetårn og andre københavnske bygninger, i grøn farve naturligvis, fylder godt ud på forsiden. Ifølge de lokale politikere skal København have reduceret sin CO2-udledning med 20 procent, og i 2025 skal byen være CO2-neutral. En ny klimaplan fra Københavns Kommune skal gøre Købanhavn CO2-neutral “Men det er helt klart en fordel, at vi er langt fremme. Vi har nogle af verdens mest energieffektive kraftvarmeværker. Vi er den hovedstad i verden, hvor folk cykler allermest. Og der er en spirende vilje blandt københavnerne til at gøre en forskel og selv træffe nogle klimavenlige valg,” siger teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R), som ikke vil kommentere planens indhold før offentliggørelsen. Kilde: Information.dk Ambitionen om CO2-neutralitet er en del af den nye klimaplan, som Københavns Kommune præsenterer på tirsdag. Klimaplanen sendes til offentlig høring blandt borgerne i næste uge og frem til sommer. Herefter skal den så endelig vedtages  af Borgerrepræsentationen. Der skal spares CO2 ved blandt andet at hente el fra vindmøller, køre i el- og delebiler, plante grønne tage og få hjælp fra klimakonsulenter.  En del gode klimainitiativer, der virker meget ambitiøs. Får København en sådan plan på plads, vil det være et fremskridt, og byen kan gå hen og blive et forbillede til Klimakonferencen, COP15, i selv samme by i december. Samtidig bringer Politiken dog en artikel, hvori analyseinstituttet Userneeds har lavet en undersøgelse om holdninger til den globale opvarmning i blandt andet København. Her viser det sig, at Københavnerne ikke vil ændre livsstil for klimaet. Kun få procent er villige til at rejse mindre, og kun knap 40 procent vil bruge offentlig transport for at nedbringe deres CO2-udledning. Tilgengæld er Københavnerne dog gode til at bruge cyklen og slukke for lyset. »Men det at slukke lyset er jo bare en symbolhandling«, mener Ole Thyssen. »Omvendt kræver det en del at sige til børnene, at vi ikke tager på sommerferie i år, når rejser nu er blevet en del af det store spil om anerkendelse og alle deres kammerater skal af sted«, forklarer han. Kilde: Politiken.dk Efter at have læst artiklerne i Information, må jeg sige, at det er en klimaplan med fremtid i. Den tager højde for det meste - energiproduktion, transport og bebyggelse - men der mangler dog lidt fokus på erhvervslivet. Her er stadig et stort energiforbrug. I klimaplanen fremgår det dog, at byens virksomheder skal motiveres til at handle mere klimavenligt. Samtidig skal 500 virksomheder tilbydes at blive KLIMA+ virksomheder, som blandt andet kan få gratis klimarådgivning og økonomiske besparelser. Gode initiativer men dog lidt vej endnu.

Vedtægtsændringer

GHH?s vedtægter er blevet ændret. Den direkte grund var at §11, som omhandler regnskabsåret, nødvendigvis skulle ændres, før regnskabsåret kunne omlægges.Bestyrelsen har også ændret §8, så proceduren for afholdelse af bykredsforsamlinger bliver beskrevet sådan som de faktiske forhold er. Tidligere blev der afholdt tre særskilte bykredsforsamlinger i Genner, Hellevad og Hovslund. Sidste år startede selskabet med at afholde en ordinær bykredsforsamling for alle tre byer på en gang. Mødet blev afholdt i Hovslund og var en succes med mange deltagere. Det vil GHH gerne fortsætte med, og det har vi nu præciseret i vedtægterne.Derudover er der foretaget små redaktionelle ændringer§1.1 ændres så selskabet navn bliver pænere at se på:Ændres fra: Selskabets navn er Genner - Hellevad - Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.Ændres til: Selskabets navn er Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.§1.2 ændres på grund af omlægning til storkommuner.Ændres fra: Selskabets hjemsted er Rødekro KommuneÆndres til: Selskabets hjemsted er Aabenraa KommuneVedtægtsændringerne blev vedtaget af repræsentantskabet den 10. marts 2009.

Vedtægter

1. Selskabets navn og hjemsted1.1. Selskabets navn er: Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.(I den efterfølgende tekst benævnt GHH).1.2. Selskabets hjemsted er Aabenraa Kommune.2. Formål og forsyningsområde2.1. Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Genner, Hellevad og Hovslund st.2.2. Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.2.3. Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.3. Andelshavere / varmeaftagere3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:a) Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.b) Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.c) Ejer af bygning på lejet grund.d) En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.3.2. Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.3.3. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f. eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.3.4. Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.3.5. Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f. eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.3.6. Når særlige forhold gør sig gældende, f. eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar4.1. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.4.2. Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas og Varmeprisudvalgets / Energitilsynets retningslinjer om kost ægte tariffastsættelse.5. Udtrædelsesvilkår5.1. Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 16 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.5.2. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.5.3. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:a) Afgifter i henhold til årsopgørelse.b) Eventuelt skyldige afgifter.c) Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.d) Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på denudtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.e) Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af Repræsentantskabet - tidligere end 2 årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.5.4. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagneafskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal) i regnskabsåret inden opsigelsen.5.5. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.5.6. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.6. Repræsentantskabet6.1. Repræsentantskabet består af 21 repræsentanter, der vælges i henhold til § 76.2. Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed.6.3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.6.4. Det ordinære repræsentantskabsmøde indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse med angivelse af dagsorden.6.5. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde:1. Valg af dirigent.2. Beretning for det forløbne regnskabsår.3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.5. Forslag fra bestyrelsen, herunder planer for kommende år.6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.7. Valg af revisor.8. Eventuelt6.6. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage mødet. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.6.7. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.6.8. Stemmeberettiget er enhver valgt repræsentant, der ikke 8 dage før repræsentantskabsmødet er i restance med noget beløb, der af selskabet er overgivet til inkasso.6.9. For at afgive stemme på repræsentantskabsmødet kræves personlig tilstedeværelse.6.10. Ved afstemninger gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.6.11. Står stemmerne om et forslag lige, hvor der ikke forlanges kvalificeret flertal, er forslaget forkastet.6.12. Ved en repræsentants udtræden af repræsentantskabet i valgperioden, indtræder suppleanten, valgt i samme bykreds, i resten af valgperioden.6.13. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabet skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.7. Valg til Repræsentantskabet7.1. Hvert år afholdes der valg til Repræsentantskabet i hver bykreds.7.2. Hver bykreds vælger 7 repræsentanter.7.3. I lige år er 4 repræsentanter på valg og i ulige år er 3 repræsentanter på valg.7.4. Valgene gælder for 2 år ad gangen.7.5. Desuden vælges der 2 suppleanter for 1 år ad gangen.7.6. Genvalg kan finde sted.8. Bykredsforsamlinger8.1. Det til hvert værk hørende forsyningsområde betegnes som en bykreds.8.2. I oktober måned afholdes en ordinær bykredsforsamling for alle 3 byer.8.3. Indkaldelse til bykredsforsamlingen skal ske ved bekendtgørelse i de lokale ugeaviser eller ved særskilt meddelelse til hver andelshaver senest 8 dage før afholdelse af forsamlingen I indkaldelsen skal det fremgå, hvem der er på valg til repræsentantskabet.8.4. Dagsorden for den ordinære bykredsforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:1. Valg af dirigent2. Orientering om driften3. Orientering om det godkendte regnskab.4. Orientering om budget for det indeværende og kommende driftsår.6. Valg til repræsentantskabet.7. Evt.8.5. Ekstraordinære bykredsforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.8.6. På bykredsforsamlingerne har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 3 stemmer.8.7. For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.8.8. Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 7 dage før bykredsforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.8.9. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer yderligere ved fuldmagt.8.10. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før bykredsforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.8.11. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.8.12. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed og stemmeberettigelse.8.13. Resultatet af valgene tilstilles i skriftlig form bestyrelsens formand, underskrevet af mødets leder samt mindst en af de fremmødte andelshavere.8.14. Resultatet af valgene indføres i selskabets forhandlingsprotokol.9. Bestyrelsen9.1. Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer valgt i henhold til § 10.9.2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.9.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.9.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer inklusiv formand eller næstformand er tilstede.9.5. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.9.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.9.7. Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som beslutningsprotokol.9.8. Kommunalbestyrelsen kan udpege et ekstra bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.9.9. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt etbestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten, valgt i det afgåendebestyrelsesmedlems bykreds, i bestyrelsen i resten af valgperioden.9.10. Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet personale, og træffer aftale omansættelsesforhold, vederlag m.v.9.11. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at låne, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.9.12. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.9.13. Optagelse af lån skal dog endvidere godkendes af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune, så længe kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.10. Valg til Bestyrelsen10.1. Umiddelbart efter afholdelse af ordinær bykredsforsamling, vælger repræsentanterne fra hver bykreds ud af deres midte 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen således at 1 bestyrelsesmedlem fra hver bykreds er på valg hvert år.10.2. Desuden vælger repræsentanterne fra hver bykreds ud af deres midte 1 suppleant for 1 år ad gangen.10.3. Genvalg kan finde sted.11. Regnskab11.1. Selskabets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.11.2. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde.12. Vedtægtsændringer12.1. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af Repræsentantskabet.12.2. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets Repræsentantskab er til stede på repræsentantskabsmødet, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af repræsentanterne tilstede på repræsentantskabsmødet, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de fremmødte repræsentanter, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til et nyt repræsentantskabsmøde. Dette repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første repræsentantskabsmøde og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af repræsentanterne, uden hensyn til det fremmødte antal repræsentanter.12.3. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen.12.4. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende repræsentantskabsmøde redegøre for sådanne ændringer.13. Opløsning13.1. Beslutning om opløsning kan vedtages af Repræsentantskabet efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.13.2. Besluttes selskabets opløsning, skal der på repræsentantskabsmødet hvor beslutningen tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.13.3. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles i forhold til andelshavernes forbrug i det sidste regnskabsår.------------------------------------------------------------------Vedtægterne blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13.oktober 1994.Første revision godkendt af Repræsentantskabet den 30.maj 1996.Anden revision godkendt af Repræsentantskabet den 15. juni 2000Tredje revision godkendt af Repræsentantskabet den 26. maj 2005Fjerde revision godkendt af repræsentantskabet den 10. marts 2009