Kær Halvø og Project Zero, lidt fremtidsvisioner og idéer:

 Borgermøde på Kær Af borgerjournalist Jens Andersen, Sønderborg Landsbylauget for Kær Halvø har indkaldt til borgermøde d. 27.8. 2009 kl 19.00 i skyttehuset i Skovhuse. Temaet er landsbyudviklingen på Kær. Det er et prisværdigt initiativ som fortjener opbakning og borgermødet vil forhåbentlig tiltrække mange beboere. Der er mange emner der berører beboerne på Kær i mere eller mindre grad, bla. trafikken, som det fremgår af indkaldelsen. Men også andre emner bør bringes op til diskussion, så her er et par ting jeg mener der kunne være spændende at få diskuteret i dette forum: Fjernvarme: Der skal i 2011 føres en fjernvarmeledning fra Kraftvarmeværket på Vestermark til den Geotermiske station ved Madeskoven. Det ville jo være oplagt ved samme lejlighed at føre ledninger op til Kær Bygade. Udvidelsen af Kærløkke: Efter min mening er institutionen lige nu akkurat så stor som den må være i et så lille samfund som Kær. Måske er den endda allerede blevet for stor. Kolonihaverplanerne ved Tombølgårdvej, er disse planer stadig relevante? Bør de ikke fjernes fra lokalplanen? Trafik: Trafikken og især farten har været et tema i rigtig mange år. Desværre ser det ud til at det er de lokale der har det største problem med at overholde de gældende hastighedgrænser. Derfor virker det en kende tåbeligt at kommunen skal ofre penge på at lave ?hastighedsbegrænsende foranstaltninger? når det kun er almindelig sund fornuft hos de lokale der er behov for. Måske kunne disse foranstaltninger betales via de mange fartbøder der ville kunne udstedes på især Bygaden? Kær Halvø og Project Zero, lidt fremtidsvisioner og idéer: Indvinding af biogas fra svinefarmene, solfangere på staldbygninger, minivindmøller (i stedet for kolonihaver) der sammen med el og varme fra fælles brændselscelleanlæg og evt. kombineret med fjernvarme, kan forsyne landsbyerne Kær og Ormstoft. Der er mange ting vi er fælles om på Kær Halvø og der er endnu flere ting vi sammen ville kunne få stor glæde af.

Læs mere: http://www.kaerhalvo.dk/nyhed/k%C3%A6r-halv%C3%B8-og-project-zero-lidt-fremtidsvisioner-og-ideer/

Til Miljøministren

Afskaf tilslutningspligten til den snart opbrugte naturgas og til fjernvarmeværker der producerer varme ved afbrænding af fossile brændstoffer. Støt installation af varmepumper med en COP værdi over 4 med 25% og med yderligere 25% for hver gang kop værdien hæves med 2, eller hvis kopværdien hæves med 1 og støjen reduceres med 50%. Det vil fremskynde samfundets brug af varmepumper, reducere co2 udledninger. Fremme vindkraft ved at forbruge strøm om natten og udenfor belastnings tidspunkterne. Fremme forskning og udvikling af mere effektive varmepumper, og reducere Danmarks afhængighed af udenlandsk energi som fx, Russisk naturgas i 2015. COP værien er et udtryk for det antal gange pumpen giver den energi (EL) mere tilbage. Hvis oumpen har en kop værdi på 4 (i dag normal effektivitet) så giver den 4 gange den energi igen den bruger til at opsamle den. 1 Kilowatt el giver 4 kilowatt varme. Dette indlæg hænger sammen med mit forrige indlæg, om bekendte der tvinges til at aftage varmen fra fjernvarmeværket.

Læs mere: http://blog.tv2.dk/11-september/entry330030.html

Til Energiministren

Kræv at kommunerne reviderer deres planer for tilslutning til henholdsvis naturgas og fjernvarme. Begge opvarmningsformer er forurenende, forbruger naturgas der nationalt er opbrugt om 5 til 10 år, og derefter skal importeres til fx Russisk markedspris og på deres vilkår. Vi har allerede set konsekvenserne når et eller flere lande ikke er enige med dem, så lukker de bare for hanen til man makker ret. Indrømmet at der er enkelte nyere værker der anvender biomasse, men de fleste supplerer med gas eller olie. Varmepumper er totalt rene i energifremstilling, de anvender elektricitet som vi kan producere med vindmøller og de anvender energien på tidspunkter (natten), hvor der er overskud af vindkraft. Støt installation af varmepumper med en COP værdi over 4 med 25% i tilskud.  Støt installation af lokalvindkraft i form af små husstandsmøller i landzoner og by landsby miljøer hvor det er muligt, ved at simplificere forretningsgangen administrativt og yde tilskud. Snart har vi bygget de store møller alle de steder det er muligt, så udskifter vi de gamle med større og kraftigere men når det er gjort så er det slut med at øge kapaciteten. Men der er mange enligt liggende gårde og huse ude på landet og i små by miljøer, der sagtens kunne have en husstandsmølle på taget eller en mast i haven. En model der anvendes er med typegodkendte møller af en hvis størrelse, typisk med en kapacitet på 80% af husstandsforbruget på årsbasis. De installeres af autoriserede El-installatører og anmeldes til kommunen, de kræver ikke specielle tilladelser men er generelt lovlige igennem specielle lokalplaner for energi, installationen standser elmåleren når man bruger al sin egen energi, lader måleren løbe baglæns når man producerer mere end man bruger, eller nogle steder blot lader overskuddet gå ud i nettet udenom måleren. Når man bruger mere end man producerer så betaler man normal takst. Disse småmøller vil kunne forøge andelen af elkraft produceret med vindenergi væsentligt, de vil ikke kræve de store investringer, og de vil give beskæftigelse lokalt. Yderligere vil de fremme forskning i effektive småmøller, og måske være med til at reducere størrelsen eller forøge kapaciteten på store vindmøller. Detteindlæg hænger sammen med mit forrige indlæg.

Læs mere: http://blog.tv2.dk/11-september/entry330033.html

Politisk miljøhykleri.... hvad siger miljøministren ... intet!

Bekendte af mig har købt et gammelt hus med oliefyr. Da de er meget miljøbevidste ønsker de at installere en varmepumpe til erstatning af fyret men det må de ikke. De skal nemlig tilsluttes fjernvarmeværket, for det vedtog kommunen for 15 år siden. At værket fyrer med 50% halm og 50% naturgas, den naturgas vi er ved at have brugt op, er ligegyldigt, selv om man råber op om at man skal reducere udledningen fra forbrænding af fossile brædnstoffer og erstatte det med vedvarende energi. Varmepumper er vedvarende energi, de bruger lidt strøm (en kilowatt giver imellem 4 og fem gange energien igen), strøm der produceres af vindmøller om natten og strøm der produceres af vindmøller eller med fx, vandenergi resten af døgnet. Varme er noget vi skal bruge hele døgnet, især om vinteren hvor det blæser meget. Men nej for 15 år siden besluttede man at der var tilslutningspligt ved ejerskifte, beslutningen var betingelse for at fjernvarmeværket kunne løbe rundt økonomisk. Se her 15 år senere kunne det være at hvilkårene var ændrede, men nej kommunen har besluttet, og tænk hvis værket gik fallit, så hellere lidt co2 udledning, og om 10 år kan vi købe naturgas af Russerne til deres priser og gladeligt fortsætte udledningen af co2. Glemte jeg at fortælle at de er velkomne til at installere varmepumpen, bare de betaler tilslutningsafgift og månedlig grundafgift til fjernvarmeværket. Og åh jo det er kommunen der ejer værket. I resten af kommunen, hvor det er muligt er der tilslutningspligt til den snart opbrugte naturgas, og der må man naturligvis heller ikke installere varmepumper.

Læs mere: http://blog.tv2.dk/11-september/entry330026.html