Velkommen

Danmark nåede 50% decentral forsyning i 2012 – trods tilbagegang for decentral kraftvarme

Det fremgår af Energistyrelsens nyligt offentliggjorte energistatistik at vindkraft i 2012 nåede op på 33,4% af den samlede elforsyning, mens decentral kraftvarme er nået “ned” på 17,2%.

Dermed cementerer Danmark tilsyneladende sin intention om at skabe et unikt energisystem forsåvidt angår andelen af decentrale forsyningsanlæg. Men der er grund til at stille spørgsmål ved hensigtsmæssigheden i den aktuelle udvikling. For mens andelen af vindkraft er steget stort set konstant siden udbygningen for alvor tog fart i midt-halvfemserne, fortsætter tilbagegangen for den decentrale kraftvarme, der tilbage i 2000 stod for 24,5% af elforsyningen.

Det vigende bidrag fra kraftvarme er et resultat af den gennemførte omstilling fra fast afregning til markedsvilkår, det aktuelt lave prisniveau i elmarkedet, og periodisk høje naturgaspriser.

Er tilbagegangen for kraftvarme et problem?

Det kan siges at være et konkurrenceproblem at der bliver færre producenter, hvilket kan betyde, at forbrugerne om få år vil være afhængig af færre leverandører, med et forventeligt højere prisniveau til følge.

Men det er først om fremmest en udfordring for visionen om et decentralt integreret energisystem karakteriseret ved lokal ressourceanvendelse og højeffektiv konvertering. Hvis Danmark skal have en ”energiforsyning baseret 100 pct. på VE i 2050” så skal vi naturligvis udfase naturgassen, men vel ikke samproduktionsprincippet, der netop er kendetegnet ved højeffektiv og fleksibel lokal ressourceanvendelse.

Den nuværende udvikling vidner ikke om en balanceret omstilling af den decentrale naturgasfyrede kraftvarme til vedvarende energiressourcer, såsom biogas og biomasse. Denne ubalance skyldes især en uhensigtsmæssig påvirkning af det danske elmarked, der eksporterer behovet for systemtjenester til vores nabolande. Ydelser som kraftvarmeværkerne med glæde kan levere.

Der er behov for at beskytte den indenlandske prisdannelse på elmarkedet, hvis vi vil holde fast i vores intentioner. Det er muligt at operere et ægte 100% vedvarende energisystem i et lukket system baseret på et samspil mellem vindkraften og den decentrale kraftvarme/poly-generation, det har energiforskningen flere gange slået fast (se f.eks. Ingeniørforeningens Energiplan 2030, der baserer sig på en del af denne forskning). En dansk – evt. blot vest-dansk innovationzone for Smart Grid vil kunne forvandle det historiske vindmølle-eventyr til et vindkraft-system-eventyr.

Hvorfor ikke holde fast i det, der gør os særlige og dyrebare?