Udmærket, men generelt for uambitiøst udspil fra regeringen

Regeringens energiudspil indeholder mange gode initiativer, men tempoet skal skrues i vejret, hvis målene inden 2050 skal nås. Ambitionerne om 30 pct. vedvarende energi(VE) i 2020 øges kun med 3 procentpoint. Med det tempo tager det til 2070 at frigøre os fra fossile brændsler. Derfor bør regeringen satse stærkere. Det samme gælder energibesparelser, som jo meget langt hen ad vejen er den billigste investering. Det handler om at skabe flere grønne arbejdspladser, styrke udviklingen og derigennem sikre danske virksomheder en stærk placering på eksportmarkederne samtidig med, at vi kan realisere målet om uafhængighed af de stadigt dyrere og forurenende fossile brændsler. Regeringen skal have ros for, at mit gamle hjertebarn - havmølleparken ved Kriegers Flak, endelig bliver en realitet. Godt er det også, at lokalt ejede kystnære møller ved bl.a. København og Århus med i strategien. Ifølge Klimakommissionen kan vind dække 50 pct. af det danske el-forbrug i 2020, men regeringens plan lægger kun op til at vindenergi skal dække 40 pct. af el-forbruget. Vind er en næsten ubegrænset ressource, og det skal altså udnyttes bedre. Selvom det stiller krav til fleksibiliteten i det samlede energisystem, kan vi faktisk godt klare 50 % el fra vind på den korte bane. Men det er problematisk, når der forslås såkaldt frit brændselsvalg. Det betyder at de mindre decentrale kraftvarmeværker, der i dag fyrer med naturgas, kan omlægges til at anvende træpiller eller halm som brændsel. Det vil altså mindske forbruget af naturgas, men samtidig vil det spænde ben for det klimamæssigt bedste brændsel ? biogassen. De gasfyrede decentrale kraftvarmeværker er pt. den eneste sikre afsætning for biogassen. Lukkes den kanal, frygter jeg, at investeringerne i biogas vil gå i stå. Mange har forhåbninger til, at biogassen i stedet kan afsættes til naturgasnettet. Men, dels er det en væsentlig dyrere løsning, dels har vi jo faktisk ingen af de anlæg, der først skal ?opgardere? gassen, så den kan lukkes ind på nettet. Frit brændselsvalg vil altså være en barriere for biogas-udbygningen.

Læs mere: http://blogs.jp.dk/holmsgaardsiagttagelser/2011/02/28/udm%C3%A6rket-men-generelt-for-uambiti%C3%B8st-udspil-fra-regeringen/