Energi, særinteresser, industri og valgmuligheder - Choice Awareness

På fredag forsvarer Henrik Lund sin doktorafhandling "Choice Awareness and Renewable Energy Systems" med emnerne:   "Hvordan sammensætter vi den bedste kombination af besparelser, effektiviseringer og vedvarende energi?   Hvilke tiltag er særligt vigtige for at kunne integrere vindkraft og andre fluktuerende energikilder?   Skal bilerne køre på biobenzin?   Hvilke barrierer vil vi som samfund støde på fra den industri, der lever af at afbrænde kul, olie og gas?   Og hvordan skal vi tackle disse barrierer?   Hvad skal vi f.eks. som samfund stille op med kulindustriens forslag om at deponere røgen fra kul i jorden, det såkaldte carbon-capturing-storage?"   Jeg kan desværre ikke selv være til stede, da jeg er på Sjælland og studere Rejsekortet til kollektif trafik. Jeg har læst det danske resume af afhandlingen, og det er spændende (og ikke for svær!) læsning. Se evt. invitationen her (åbent for alle): http://plan.aau.dk/GetAsset.action?contentId=3984938&assetId=4121279 I resumeet bider jeg ikke mindst mærke i nedenstående afsnit, der går godt i spænd med et indlæg, jeg tidligere har skrevet her på bloggen:   "Choice Awareness. Teorien bygger på den observation, at når væsentlige teknologiske ændringer er til diskussion, vil de organisationer, som er knyttet til de eksisterende teknologier, ofte påvirke situationen og reducere antallet af valgmuligheder. Resultatet er en tendens til, at man i den offentlige debat ikke tror, at man har andet valg end at udbygge med f.eks. endnu et kulfyret kraftværk. Med reference til teknologi-, diskurs- og magtteori bidrager Choice Awareness-teorien til at forklare, hvorfor det er sådan, og kommer med nbefalinger til, hvad vi som samfund kan gøre, hvis vi ønsker at kunne vælge mellem reelle og relevante alternativer."   Jeg lægger især mærke til, at det kaldes en "udskridning af begrebet" at atomkraft og kul i kombination med CO2-lagring nu om dage nævnes i forbindelse med bæredygtighedsbegrebet.   Jeg er mildest talt helt enig i dette udsagn! Derfor skrev jeg CO2-lagring er spild af energi: http://blog.tv2.dk/danielnyboe.dk/entry280870.html   Det nævnes også, at "der er andre argumenter for vedvarende energi end miljø, nemlig forsyningssikkerhed, økonomi (herunder beskæftigelse og industriel udvikling) og demokrati og selvbestemmelse."   Dette er spot on og baggrunden for, at jeg bla. oprettede underskriftsindsamlingen http://www.vedvarendeenergi.skrivunder.dk og for min bekymring ved Rusland og Ukraine: http://blog.tv2.dk/danielnyboe.dk/entry289157.html   Jeg synes også konklusionen ang. hvilke metoder, der samlet set er "bedst" er en overvejelse værd:   "det mængdemæssige problem skal løses, før det tidsmæssige problem kan løses. Resultatet af de mange analyser fremhæver varmepumper og el til transport som de to afgørende teknologier i forbindelse med at løse det mængdemæssige problem, og viser, hvordan disse teknologier samtidigt kan løse det tidsmæssige problem bedre end egentlige energilagre. På den baggrund anbefales det at fokusere på konverteringsteknologier som de før nævnte frem for lagerteknologier som f.eks. CAES (Compressed Air Energy Storage) og brintlagre med tilhørende elektrolyseanlæg og brændselsceller."   Og bemærk igen: "Empirien understreger, hvor vigtig bevidstheden om de reelle valgmuligheder er, og viser, hvordan de bedste alternativer ikke genereres af sig selv. Typisk er det de eksisterende organisationer, der tager initiativ til konkrete projektforslag. Og sådanne organisationer foreslår teknologier, der passer godt ind i den eksisterende organisatoriske og institutionelle opsætning. Det ligger uden for deres virkelighedsopfattelse at fremkomme med alternativer, der medfører afgørende organisatoriske ændringer. Sådanne forslag må komme fra bevægelser, universiteter og almindelige borgere. Når de fremkommer, forsøger de eksisterende organisationer at fjerne dem fra den offentlige opfattelse af, hvad der er en reel valgmulighed. Dette sker med en bred vifte af mekanismer som f.eks. at udelade bestemte alternativer eller at tilbageholde data under henvisning til ”rigets sikkerhed”."   Læs hele resumeet her: http://people.plan.aau.dk/~lund/Thesis/ChoiceAwarenssDanskResume.pdf