Klimakommissionens rapport: Billigt at sige farvel til kul og olie

Klimakommissionen er kommet med sin længe ventede rapport. Kommissionen peger på havvindmøller og biomasse som vejen frem og konkluderer, at det er billigt at sige farvel til kul og olie. Kommissionen blev nedsat af regeringen i 2008, for at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan gøres uafhængigt af fossile brændstoffer. Radikale Venstre har sammen med S, SF og Enhedslisten i foråret allerede lanceret et fælles klimaudspil ’KlimaDanmark 2050 – en energivision” med ambitiøse målsætninger for klimaet og omfattende satsning på vedvarende energi. Radikale Venstre har endvidere præsenteret ”Vej til en Grøn Biltrafik”, der viser, hvordan CO2-udslippet fra biltrafikken kan reduceres med 20 pct. Radikale Venstre mener sammen med den øvrige opposition at det bare er med at komme i gang med arbejdet. Regeringen bør lytte til sine egne eksperter i Klimakommissionen. Radikale Venstre har med udgangspunkt i det fælles klimaudspil sammen med den øvrige opposition i dag fremlagt fem konkrete ønsker til en ny klimastrategi for Danmark: 1. Energibesparelser: Danmark skal have en konkret plan for, hvordan vi år for år reducerer energispildet frem mod 2020. Der skal spares mindst 1 % om året ved at sætte ind over for dårligt isolerede bygninger, spild i industrien og landbruget og fråds i transportsektoren. 2. Massiv udbygning af vind: I 2020 skal halvdelen af vores elektricitet komme fra vind. Det skal ske gennem en udbygning af vindmølleparkerne til havs samt flere og mere effektive vindmøller på land. 3. Optimal og bæredygtig udnyttelse af biomasse: Strategien skal indeholde en national handlingsplan for, hvordan biomasse (halm, træ, gylle og affald) mest optimalt og bæredygtigt udnyttes som et supplement til vind. 4. Mere el i transportsektoren: Strategien skal indeholde en konkret plan for, hvordan elbiler og plug-in hybridbiler kan indfases i den danske bilpark. Der skal generelt skabes bedre vilkår for de teknologier der kan være med til at fremme andelen af vedvarende energi i transportsektoren.   5. Opvarmning baseret på vedvarende energi: Strategien skal indeholde national varmeplan, som skal sigte på at udfase individuel opvarmning med gas og olie. Det betyder en udvidelse af fjernvarmenettet samt en udrulning af individuelle vedvarende energiløsninger som jordvarme og varmepumper. I det følgende gennemgås centrale anbefalinger i Klimakommissionens rapport: massiv udbygning af vind, optimal udnyttelse af biomasse, en omlægning af transportsektoren og investeringer i vedvarende energi. Vindkraft skal flerdobles i forhold til det nuværende niveau Klimakommissionen anbefaler, at vindmøller skal producere en stor del af den el, der skal bruges i 2050. Det fremhæves, at udbygningen med vindmøller specielt til havs er et at de vigtigste tiltag til realisering af uafhængighed af fossile brændsler. Havvindmøller bliver en central kilde til el, og vindkraftproduktionen skal mangedobles i forhold til i dag, således at der er mindst 10.000 MW og op til 18.500 MW vindkraft i 2050. Det svarer til 60-80 pct. af elforbruget mod 20 pct. i dag. I oppositionens fælles klimaudspil spiller vind ligeledes en hovedrolle. Målsætningen er, at halvdelen af vores traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 2020. Det skal ske gennem en udbygning af vindmølleparkerne til havs samt flere og mere effektive vindmøller på land. Klimakommissionen er således helt på linie med Radikale Venstre og den øvrige opposition. Biomasse skal spille en vigtig rolle, som backup for vindmøllerne Klimakommissionen peger på biomasse, som en væsentlig del af fremtidens energiforsyning. Ud over elproduktion fra vindmøller skal der i fremtiden anvendes energi fra biomasse og affald. Allerede i dag kan en del kraftværker fyre med biomasse. Samtidig har biomasse den fordel, at man kan lagre det. Det gør biomasse til en værdifuld energikilde, der må forventes at finde øget anvendelse og som reservekapacitet i forhold til mere variable kilder som specielt vind, der ikke har samme mulighed for lagring. I oppositionen er det vores fælles opfattelse, at strategien omkring biomasse skal indeholde en national handlingsplan for, hvordan biomasse (halm, træ, gylle og affald) mest optimalt og bæredygtigt udnyttes som et supplement til vind. Omlægning til el og bioenergi i transportssektoren Klimakommissionen anbefaler, at transportsektoren på sigt omlægges til el og biobrændsler. Klimakommissionen fremhæver, at el-drift har et stort potentiale for at udnytte vind baseret el-produktion. Energilagringen i køretøjet kan ske i batterier eller i kemisk form. Udover rene el-biler har plug-in hybridbiler et potentiale i en overgangsperiode eller permanent, hvis forbrændingsmotoren kører på biobrændstof. En række transportformer såsom luftfart, skibsfart og lastbiltransport er vanskelige at elektrificere og bør derfor have prioritet i anvendelsen af biobrændstoffer. Radikale Venstre og den øvrige opposition er helt på linie med Klimakommissionen anbefalinger. Elbiler og plug-in hybridbiler skal indfases i den danske bilpark. Der skal generelt skabes bedre vilkår for de teknologier, der kan være med til at fremme andelen af vedvarende energi i transportsektoren. Personbiler skal køre på el, eventuelt suppleret af teknologier baseret på biobrændstof og på sigt brint. I Radikale Venstres udspil ’Vejen til grøn biltrafik’ foreslår vi at sænke afgiften på de miljøvenlige biler, så de bliver markant billigere. Klimakommissionen foreslår som Radikale Venstre, at afgiftsfritagelsen for elbiler skal fortsætte efter 2015, og at den også skal gælde plug in-hybridbiler. Formålet er at skabe klarere rammer for producenterne over en længere periode. Afgiftsfritagelsen skal ifølge Klimakommissionen gælde ind til der er solgt 100.000 biler. Investeringer i vedvarende energi Klimakommissionen vurderer, at de langsigtede ekstraomkostninger ved realisering af et mål om uafhængighed af fossile brændsler vil være i en størrelsesorden, der svarer til en halv pct. af Danmarks bruttonationalprodukt i 2050, når de afledte effekter på Danmarks økonomi medregnes.   Klimakommissionen vurderer at investeringer i vedvarende energi modsvares af mindre udgifter til fossile brændsler og CO2 reduktioner som forventes at stige betydeligt i pris i fremtiden. Samtidig undgår Danmark at være sårbar overfor udsving i olie, gas og kulpriser. Klimakommissionen vurderer, at det er forholdsvis billigt at omlægge energisystemet. Yderligere konstaterer Klimakommissionen at øget efterspørgsel efter innovative løsninger inden for grøn energi kan være en afgørende løftestang til vækst for dele af dansk erhvervsliv. Det er helt på linie med Radikale Venstres ”Vækst Der Virker”. Radikale Venstre har længe påpeget, at investeringer i vedvarende energi og krav til energieffektiviseringer kan bliver et af århundredets bedste investeringer. Danmark skal under alle omstændigheder investere milliarder i vores energiforsyning de næste 40 år.  

Læs mere: http://www.radikale.net/jacob-blomgren-knudsen/indlaeg/2010/09/30/klimakommissionens-rapport-billigt-at-sige-farvel-til-kul-og-olie