Emissionsfaktorer for decentrale kraftvarmeværker

Der er blevet udarbejdet opdaterede emissionsfaktorer for decentrale kraftvarmeværker < 25 MWe for år 2006/2007. Emissionsfaktorerne omfatter følgende typer af decentrale kraftvarmeværker: affaldsforbrændingsanlæg, halmfyrede værker, træfyrede værker, naturgasdrevne motorer, biogasdrevne motorer, naturgasdrevne gasturbiner, gasoliedrevne motorer, gasoliedrevne gasturbiner, fueloliedrevne dampturbiner samt motorer der anvender forgasningsgas baseret på træ.

Læs mere: http://www.dmu.dk/Nyheder/Emissionsfaktorer.htm