Hvad sker der i fjernvarmesagen?

Faxe Kommunes tværpolitiske udvalg for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk har siden 2010 arbejdet på at bringe prisen på fjernvarme fra E.ON ned Mange muligheder har været i spil, men hidtil uden at finde en varig og fremtidssikret løsning: - Vi må konstatere, at det har været svært at finde en gangbar model, forklarer Erling Hugger Jakobsen som er formand for udvalget. Han fortsætter: - Vi har forsøgt at gribe sagen an fra flere vinkler ? vi har blandt andet haft Faxe Forsyning i spil, i håb om at man ville kunne købe værket og levere den samme varme til en billigere pris. Vi har også været i dialog med både klimaministeren og folketingets politikere, med henblik på at få central støtte til at skrotte værket. Alt sammen desværre uden held. Han tilføjer, at det dog er for tidligt at give op: - Vi fortsætter vores arbejde og der er stadig muligheder, der skal prøves af. Vi er f.eks. i dialog med Ringsted Kommune om en eventuel fælles indsats, og vi vil desuden fortsat have et stort fokus på både ministeren og Folketinget ? det er på tide, at man fra statens side træder ind og hjælper med til at finde en løsning. Trods alt var man i sin tid med til at tilskynde at de små fjernvarmeværker blev etableret og det vil derfor være på sin plads, at man nu hjælper de borgere, der er kommet i klemme. Hvad er undersøgt? - Flere kunder: E.ON har fået lavet en rapport hos det rådgivende inge-niørfirma Rambøll. Den viser, at der skal tilsluttes mindst 50 nye kunder og samtidig laves væsentlige investeringer i værket, for at prisen kan sættes ned med maksimalt 5.000 kroner pr. år. Det er uklart, hvordan det skulle komme til at ske i praksis. - Skrotningsordning eller afgiftsnedsættelse: Faxe Kommunes tværpoliti-ske udvalg har i januar 2012 været til møde i Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg. Her foreslog det tværpolitiske udvalg en skrot-ningsordning med statsligt tilskud eller alternativt, en nedsættelse af afgifter. Heri forstået, en ordning hvor det kun er den forbrugte varme der pålægges afgifter og ikke det store varmetab i ledningerne. Folke-tingets udvalg lyttede og var engagerede i sagen, men Folketinget sik-rede ikke flertal for en sådan løsning i det energiforlig, der blev indgået i foråret 2012. Faxe Kommunes tværpolitiske udvalg var i samme forbindelse i skriftlig dialog med klimaminister Martin Lidegaard. Ministeren afviste at gå ind i sagen, da fjernvarmeprisen i værket ifølge ministeriet ikke overstiger varmeprisen for en gennemsnitlig villa med oliefyr. Udvalget har efterfølgende undersøgt, om kommunen kan kræve at fjernvarmeværket bliver nedlagt. I så fald kan E.ON forlange, at kom-munen skal overtage værket til en pris på formentlig 10-15 millioner kroner. - Køb af værket: En anden løsning er, at det kommunalt ejede forsy-ningsselskab, Faxe Forsyning, køber værket. Dog vil det ? selv med en pris på kun en million kroner for både værk og distributionsnet ? ikke være muligt at levere den samme varme som nu til en væsentligt lave-re pris. - Brug af andre energikilder: Det tværpolitiske udvalg har desuden un-dersøgt om der kan suppleres med andre energikilder i værkets drift. Der har blandt andet været dialog med en lokal landmand om brug af biogas, hvilket ikke umiddelbart var muligt. En anden løsning kunne være solvarme, men det vil kræve en så omfattende investering at det næppe vil føre til en lavere varmepris. - Haslev Fjernvarmeværk: Udvalget har desuden overvejet, om det vil være billigere at få varmen leveret fra Haslev Fjernvarmeværk. I en rapport fra Rambøll er det dog dokumenteret, at en forsyningsledning fra Haslev til Terslev ikke vil kunne betale sig, selv under de bedste fi-nansieringsbetingelser.

Læs mere: http://www.faxe.nu/hvad-sker-der-i-fjernvarmesagen/