Læs her om energiaftalen i hovedtræk

* I 2020 kommer 35 procent af energien fra vedvarende kilder. Halvdelen af elforbruget hentes fra vindmøller. * I 2020 vil Danmarks CO2-udledning være 34 procent mindre end niveauet i 1990. * I 2020 er bruttoenergiforbruget faldet med 12 procent i forhold til 2006. * Aftalen er et vigtigt skridt i Danmarks målsætning om at omstille energiforsyningen (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050. * En gennemsnitlig husholdning skal i 2020 betale 1300 kroner mere om året for energien end i dag. * Samtidig bliver borgerne i mindre grad udsat for de ventede prisstigninger på olie, kul og gas. * Virksomheder skal betale 200 kroner mere pr. ansat. Den samlede regning for aftalen bliver 3,5 milliarder kroner i 2020. * Der opstilles 600 MW havvindmøller på Kriegers Flak (Østersøen) og 400 MW på Horns Rev (Nordsøen) inden 2020. * Der forventes opstillet yderligere 500 MW kystnære havmøller frem mod 2020. * Planlægningen skal styrkes, så der kan opstilles nye landmøller med samlet kapacitet på 1800 MW frem mod 2020. * Der afsættes 100 millioner kroner over fire år til at støtte nye VE-teknologier til elproduktion (bl. a. sol) samt 25 millioner kroner til bølgekraft. * Fra 2013 bliver der stop for at installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger. * Fra 2016 bliver der forbud mod at installere oliefyr i eksisterende bygninger, hvis der er fjernvarme eller naturgas i området som alternativ. * 2012-2015 afsættes 42 millioner kroner i støtte til at udskifte olie- og naturgasfyr i eksisterende huse med varme fra vedvarende energi. * Der afsættes en pulje til at fremme effektiv brug af vedvarende energi i virksomhederne. 250 millioner kroner i 2013, stigende til 500 millioner kroner årligt i 2014-2020. * Brugen af biogas skal udbygges, bl.a. med tilskud til kraftvarme. Anlægsstøtten øges fra 20 til 30 procent. * Hvis der ikke kommer tilstrækkelig fremdrift med biogassen i 2012-2013, skal en "task-force" foreslå nye initiativer. * Der afsættes 70 millioner kroner til at få el og biomasse ind i transportsektoren - bl.a. ved støtte til ladestandere til elbiler. * Der skal blandes 10 procent biobrændstoffer i brændstof i 2020. * Samsø får 9,5 million kroner i støtte til arbejdet med at blive uafhængig af fossile brændsler. * Energiselskaberne skal opruste deres indsats for energibesparelser i husholdninger og erhverv gennem rådgivning og tilskud. * Der indføres en forsyningssikkerhedsafgift på rumvarme til at dække statslige tilskud til biogas, industriel kraftvarme, vedvarende energi i erhverv - samt det afgiftstab, staten lider på grund af lavere forbrug af kul, olie og gas. * Indsatsen billiggøres med 1,8 milliard kroner i 2020 ved en række effektiviseringer i den danske energisektor. * Inden 2018 drøfter forligspartierne supplerende initiativer for perioden efter 2020. Kun Liberal Alliance står uden for. Kilde: Klima- og Energiministeriet (kemin.dk)

Læs mere: http://www.nordvestnyt.dk/artikel/150515:Indland--Laes-her-om-energiaftalen-i-hovedtraek?rss