L 207/20081: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre ...

Lovforslaget ændrer energiafgiftslovene som udmøntning af den del af aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat, der vedrører energiafgifterne (ekskl. den nye afgift på andre klimagasser end CO2 og aftrapningen af CO2-bundfradraget, som regeringen fremsætter senere). Overordnet set indeholder lovforslaget følgende elementer: Forhøjelse af energiafgifterne på brændsler og el med henholdsvis 15 pct. og 5 pct. Forhøjelse af grøn energiafgift på el i husholdninger og erhverv med 17 kr. pr. GJ. For erhvervenes fremstilling udgør afgiften lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri. Indførelse af energiafgift på brændsler anvendt til fremstilling i erhverv med 15 kr. pr. GJ. Afgiften udgør lidt under en tredjedel i perioden 2010-2012. Afgiften er lempet for landbrug og gartneri. Mineralogiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse og metallurgiske processer friholdes i overensstemmelse med EU's energibeskatningsdirektiv. En fortsat indeksering af energiafgifterne efter 2015. Ens beskatning af central og decentral kraftvarme. Energiafgift på el til belysning. Reglerne vedrørende afgift af el til opvarmning af transformerstationer præciseres, således at der betales afgift heraf. Afgift på køling som ligestiller energi til opvarmning og køling. Forhøjelse af affaldsafgiften via en forhøjelse af deponeringssatsen, indeksering af forbrændingsafgiften og indførsel af afgift på farligt affald.